Blogi: Erilaisia aineistoja - erilaisia laatuvaatimuksia

Geoinformatiikan sanasto määrittelee käsitteen laatu seuraavasti: se, missä määrin kohteen luontaiset ominaisuudet täyttävät sille asetut vaatimukset.

KMTK-Laatu projektissa asetamme näitä vaatimuksia kohteen ollessa Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK) sisällytettävä aineisto. Koska KMTK käsittää useita erityyppisiä paikkatietoaineistoja, aineistojen ominaisuudet, ja siten myös laatuvaatimukset, vaihtelevat suuresti.

Ilma- ja ortokuvien laatuvaatimukset

Ilma- ja ortokuville asetetaan vaatimuksia kuvien geometrian ja radiometrian mukaan. Geometrisesti tarkka ilmakuva on tulos prosessista, jossa kuvaus suoritetaan ja kuvat käsitellään annettujen speksien mukaan. Laadukas suoritus johtaa lopulta siihen, että ilmakuvista muodostetulta stereomallilta mitatut pisteet ovat sijainniltaan tarkkoja.

Geometrisesti tarkka stereomalli ei kuitenkaan yksinään riitä takaamaan lopputulosta. Kuvapohjaisen kartoituksen ominaisuus on, että kartoitus edellyttää kohteen erottumista taustastaan. Kuville asetettavat radiometriset laatuvaatimukset tähtäävät tähän.

Laserkeilainaineiston laatuvaatimukset

Laserkeilainaineiston laatuvaatimukset liittyvät puolestaan pistetiheyteen, eri kaikujentyyppien (ensimmäinen/viimeinen) suhteellisiin osuuksiin ja linjojen yhteensovitukseen. Kuten ilmakuva-aineistokin, laserkeilainaineisto käy läpi prosessin, jossa linjoja sovitetaan yhteen ja aineiston sijainti määritetään annetussa koordinaatistossa. Onnistuneessa lopputuloksessa aineisto kattaa vaaditulla pistetiheydellä koko alueen, eri linjat istuvat saumattomasti toisiinsa eikä eroa tasosijainnissa tai -korkeudessa ole.

Laserkeilainaineiston luonne on kuitenkin sellainen, että sovituksen jälkeenkin yksittäisen pisteen sijaintitarkkuus vaihtelee huomattavasti. Tarkkuuteen vaikuttaa palaavan kaiun muoto, joka on seurausta sekä itse kohteesta, josta pulssi on heijastunut, että sen ympäristöstä. Onko pulssi heijastunut tasaisesta kohteesta ja onko matka ollut esteetön, vai onko osa energiasta uponnut yllä olevaan kasvillisuuteen? Laatuvaatimus annetaan yksikäsitteisestä pinnasta heijastuneelle kaiulle.

Laserkeilainaineistoa käytetään ensisijaisesti KMTK:hon sisältyvän KM2-korkeusmallin muodostamiseen. Korkeusmallille annettava laatuvaatimus on pintamallin korkeustarkkuus.

Mallin muodostuksessa käytetään maanpinnaksi luokiteltuja pisteitä. Muuksi luokitellut pisteet eivät siten vaikuta korkeusmalliin. Koska luokittelu vaikuttaa lopputulokseen, sen oikeellisuutta tarkkaillaan ja tarvittaessa korjataan manuaalityönä.

Prosessin viimeinen askel - vektorimuotoisen maastotietoaineston kartoitus

Kaikki edellä mainitut aineistot ovat lähtötietoja prosessin viimeiselle askeleelle, vektorimuotoisen maastotietoaineiston kartoitukselle.

Jos kartoitus tehdään tasalaatuisesta lähtöaineistosta, ovatko kaikki kohteet sijainniltaan yhtä tarkasti kartoitetut? Asia ei ole näin yksinkertainen.

Mitattava kohde saattaa olla luontaisten ominaisuuksiensa puolesta heikosti identifioitavissa. Esimerkiksi kaislikon tai metsän reunaviiva on pikemminkin tulkittava, kuin yksikäsitteisesti määritettävissä oleva kohde paitsi kuvalla, myös maastossa. Laatumallissa tämä näkyy sijaintitarkkuuden löyhempänä vaatimuksena. Maastossa yksikäsitteisesti määriteltävä ja kuvalla hyvin erottuva pistemäinen kohde saa taas tiukemmat arvot.

Neljä laatukäsikirjaa

KMTK-Laatu-projeti tuottaa neljä laatukäsikirjaa, yhden joka aineistolle. Kirjojen rakenne on samankaltainen, mutta laatuvaatimukset vaihtelevat aineistojen ominaisuuksien vuoksi.

Ensimmäinen maastotietokohteiden laatumalli on julkaistu vuonna 1995. Nykyinen kartoitusjärjestelmä tuottaa sijainniltaan tarkempaa aineistoa kuin silloin käytössä ollut.

Laatumallissa olevia lukuja ei kuitenkaan ole merkittävästi kiristetty, koska valtakunnallinen maastotietokanta on sekoitus kohteita, jotka on mitattu sekä silloisella että nykyisellä järjestelmällä. Kun elinkaaritiedot saadaan mukaan aineistoon, uusille kohteille voidaan luvata suurempi tarkkuus. 

Kohti tarkempaa tulevaisuutta siis!

Ulla Pyysalo
KMTK-Laatu-projektin projektipäällikkö

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.