Kansallisen maastotietokannan rakennukset (KMTK-Kamara)

Rakennukset ovat Kansallisen maastotietokannan yksi keskeisimmistä kohteista. Rakennustietojen käsittelyssä ja rakennusten kuvaamisessa ollaan laajasti siirtymässä kolmiulotteiseen (3D) maailmaan. Kaupunkimallit, joiden käyttö on siirtymässä visualisoinnista suunnittelun työkaluksi, perustuvat kolmiulotteiseen tietoon. Tämä kehitys otettiin huomioon uutta KMTK-tietomallia kehitettäessä.

Mitä syntyy?

Tietomallityön ensimmäinen vaihe oli aloitettu pilottiprojektissa, jossa toteuttettiin kuntien kantakartan ja maastotietokannan rakennuksille yhteinen tietomalli. Tavoitteena oli määrittää yhdessä Tampereen kaupungin kanssa Maanmittauslaitoksen ja kuntien välille yhteinen tiedonkeruu- ja ylläpitomalli. Pilottiprojektissa rakennettiin ja testattiin koko tuotantoprosessi:

  • tietomalli
  • tietokanta
  • prosessienhallinta
  • palvelut ja tuotteet.

Tiedon formaatiksi oli valittu CityGML, jotta 3D-tietoaineiston käsittely olisi mahdollista. CityGML on kansainvälisesti laajasti käytössä olevan OGC:n (Open Geospatial Consortium) mallinnus- ja siirtostandardi.

Projekti tuotti toteutusprojektille pilotoitavan järjestelmän prosessikuvauksen ja lähtökohdat. Pilottiprojekti toimi myöhemmin asetettavan toteutusprojektin esiselvityksenä.

Millä aikataululla?

Projekti alkoi helmikuussa 2015 ja se päättyy vuoden 2016 lopussa.

KMTK-Kamara projektin loppuraportti

[Liitetään myöhemmin]

 

KMTK-Kamaran tilannekatsaus 09/2016:

Nyt kun projekti on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, miten omin sanoin lyhyesti kuvaisit vetämäsi projektin tavoitteet?

Projektissa rakennetaan peruskivet kolmiulotteisten rakennus- ja kaupunkimallien ylläpidolle aineiston mallintamisesta sen jakeluun.

Näetkö että jokin tai jotkin projektin tavoitteista ovat muuttuneet alkuperäisestä?

Olennaisin muutos projektin aikana on ollut lähinnä tietokantakehityksen siirtyminen MaastoID/su-projektiin.

Mitkä olivat suurimmat aikaansaadut päätökset tai (osa-)tavoitteet/työt ennen kesälomia?

Projektissa saatiin tuotettua Espoon Otaniemestä, Tampereelta ja Kajaanista CityGML-muotoiset rakennus-3D-mallit laajoilta alueilta.

Jäikö jokin tietty asia askarruttamaan kesän ajaksi?

Ei erityisesti.

Mitkä ovat projektin tärkeimmät askeleet seuraavan kahden kuukauden aikana?

Nyt kun aineistoja on saatu aikaan, on seuraavana vuorossa niiden testaaminen erilaisissa käyttötarkoituksissa. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia ajantasaistaa aineistoja suunnitelmatietomalleja (IFC) käyttämällä.

Mitkä ovat projektin tärkeimmät tavoitteet jouluun mennessä?

Projektin lähestyessä loppusuoraa on tärkeintä saada viimeisteltyä projektin tuotokset ja tulokset jotta ne tukevat KMTK:n kehitystyötä ja sen alaisia projekteja työn jatkuessa.

Mihin asioihin toivoisit saavasin eniten kommentteja tai muuta apua syksyn aikana?

3D-aineistojen käyttötarpeeseen ja käyttökohteisiin. Millaisia attribuuttitietoja aineistossa pitäisi olla? Millaisessa muodossa aineistoja täytyy jaella? Onko tarvetta selainpohjaiselle katselupalvelulle ja mitä ominaisuuksia siinä tulisi olla? Jne.