KMTK osaksi Julkisen hallinnon yhteistä paikkatietoalustaa

Hallitusohjelmaan liittyvässä Digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihankkeessa on käynnistynyt paikkatietojen hallinnan ja käytön tehostamiseen tähtäävä hankekokonaisuus, jota kutsutaan nimellä Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta.

Hankekokonaisuus on käynnistynyt vuoden 2017 alussa ensimmäisen vaiheen rahoituksen varmistuttua. Maa-ja metsätalousministeriö toimii hankkeen vastuuministeriönä ja hankepäällikkönä toimii Antti Jakobsson.

Paikkatietoalusta luo pohjan uusille palveluille ja liiketoiminnalle

Tässä hankkeessa julkisen hallinnon yhteisellä paikkatietoalustalla tarkoitetaan uutta tieto- ja palvelukokonaisuutta, jonka avulla julkisen hallinnon toimijat voivat tuoda omat, yleensä jotakin organisaatiokohtaista tarkoitusta varten keräämänsä paikkatiedot osaksi yhteistä tietoaineistoa ja saattaa ne palvelualustan kautta tarjolle eri käyttötarkoituksiin. 

Paikkatietoalusta tuo paikkatietosektorille oman alustan, jonka varaan yksityissektori voi rakentaa oman palveluekosysteemin.    Hanke on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, josta hyötyvät useat tahot julkishallinnossa ja yksityissektorilla.

Paikkatietoalusta on yhteistyötä

Hanke koostuu kahdeksasta osahankkeesta ja hankekokonaisuuden valmisteluun osallistuu keskeisinä kumppaneina VM, YM, SYKE ja Maanmittauslaitos.  Hankkeen valmisteluvaiheessa keväällä 2017 määritellään toteutettavat osuudet ja syksyllä aloitetaan toteutusprojektit. Paikkatietoalustan ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua tammikuussa 2019.

Hanke toteutetaan yhteistyö viranomaisten, maakuntien, kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

paikkatietoalusta_lyh.jpg

Paikkatietoalustan osakokonaisuudet. Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on yksi hankkeen osa.

Hanke jakautuu osakokonaisuuksiin ja osakokonaisuudet projekteiksi

Hankkeen tavoitteena on luoda julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta, joka tarjoaa yhteiset spesifikaatiot ja palvelut tiedontuottajille, yhteiset tietoaineistot ja yhteiset käyttäjäpalvelut.

Osahankkeissa toteutetaan tekninen paikkatietoalusta ja sen palvelut sekä muodostetaan yhteiset tietoaineistot, joita ovat ilma- ja satelliittikuvat, pistepilvet, rakennukset, liikenneverkko, hydrografia, maanpeite, johtotiedot ja korkeussuhteet, osoitetiedot ja paikanimet, maankäyttö ja -päätökset sekä yhteiset INSPIRE teemat. Aineistokokonaisuus mahdollistaa aivan uudet mahdollisuudet tiedon hyödyntäjille ja tiedot saa helposti paikkatietoalustasta käyttöön.

Paikkatietoalusta tarjoaa jatkossa myös INSPIRE direktiiviin mukaiset palvelut.